EOD Explosieven Opsporingsdienst

Vooronderzoek

Aan de hand van historisch bronnenmateriaal, zoals oorlogskaarten, luchtfoto’s en rapporten van militaire eenheden, wordt nagegaan of uw projectlocatie munitieverdacht is.
Wanneer dit het geval is, volgt een gefundeerde inschatting van de te verwachten munitiesoorten, hun verschijningsvorm en hun mogelijke locatie en diepte. Vervolgens wordt een risicoanalyse gemaakt en worden remediërende maatregelen voorgesteld.

 

Detectie

Oppervlaktedetectie
Ferromagnetische anomalieën in de ondergrond, die het aardmagnetisch veld verstoren, worden met gespecialiseerde detectieapparatuur waargenomen en via GPS nauwkeurig in kaart gebracht. Dergelijke metingen worden op maaiveldniveau uitgevoerd zonder de ondergrond te verstoren.
Dieptedetectie
Diepgelegen anomalieën, zoals vliegtuigbommen, kunnen opgespoord worden door een ferromagnetische sonde te laten zakken in machinaal uitgevoerde boorgaten. Een ander alternatief is het uitvoeren van diepsonderingen met een aangepaste conus die tegelijkertijd een grondsondering als realtime ferromagnetisch onderzoek kan uitvoeren.

 

Opsporen van munitie

Gecontroleerd uitgraven
Laagsgewijs uitgraven van de gedetecteerde munitieverdachteobjecten met tussentijdse controledetecties.
Identificeren
Nagaan van de soort en de gevarentoestand van hetblootgelegde springtuig.
Veiligstellen van de omgeving
Veiligstellen van het springtuig en zijn omgeving in afwachtingvan de interventie door DOVO.
Overdracht aan DOVO
De blootgelegde munitie wordt aan DOVO overgedragen,waarbij Braet nv op vraag van DOVO assistentie bij afvoer ofbij vernietiging ter plaatse kan verlenen.
Proces-verbaal van vrijgave

 

 

Veiligstellen van grondroerende werken

Veiligheidsbriefings
In deze briefings wordt het werfpersoneel gewezen op degevaren verbonden aan oorlogsmunitie en worden depreventieve veiligheidsmaatregelen toegelicht.
Munitietoezicht
Bij grondroerende werken op munitieverachte terreinen kaneen ervaren munitiedeskundige bij de graafmachine ingezetworden om actief toezicht te houden.
De deskundige beschikt over analoge detectieapparatuur enkan zo nodig onmiddellijk ingrijpen conform de werkwijze“opsporen van munitie”.

 

Troeven

Meer dan 20 jaar ervaring in het detecteren en opsporenvan niet ontplofte oorlogstuigen
Uitgebreide referentielijst met tevreden klanten.
De EOD-afdeling maakt deel uit van een stabiel engezond familiaal geleid aannemingsbedrijf met meer dan125 jaar ervaring
Alle opdrachten zijn steeds gedekt door een verzekeringmet hoge dekkingswaarden
Alle ontmijningswerken verlopen steeds inovereenstemming met de meest recenteIMAS-standaarden opgesteld door de VN en met deleidraad “Het preventief opsporen en ruimen van nietontplofte conventionele en toxische explosieven in deondergrond en de waterbodems” opgesteld door hetMinisterie van Openbare Werken
Er wordt steeds gebruik gemaakt van de Best BeschikbareTechnologieën
ISO-9001 en VCA**-certificaat voor deontmijningsactiviteiten